شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
دلآرام
چون قمار عشق با او باختم / جز در او من دري نشناختم :(
دلآرام
بر تو گر از صبر نگشايد دري... :(
ممنون که سر زدين و خوندين...
جز در او من دري نشناختم...
جز در او من دري نشناختم:(
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top